Algemene Voorwaarden

d.d. 01-05-2019

Algemene Voorwaarden van de praktijk natuurvoedingsdeskundige Ellen Wijnands (of wel kortweg PNEW), gevestigd te Dorpsweg 140, 3738CK Maartensdijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50627155. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden, . De toepasselijkheid van andere voorwaarden wijst PNEW uitdrukkelijk van de hand.

PNEW behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of door rechterlijke uitspraak, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen PNEW en een cliënt/klant.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met derden.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Behandeling/dienst
1. De overeenkomst tussen PNEW en de cliënt/klant wordt aangegaan voor de duur van de behandeling/dienst.
2. PNEW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Cliënt/klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling/dienst, tijdig aan PNEW worden medegedeeld.
4. Indien door PNEW in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt/klant of een door de cliënt/klant aangewezen locatie, draagt de cliënt/klant kosteloos zorg voor de door PNEW in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling/dienst – weekend en feestdagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt PNEW zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Artikel 3. Betaling en incassokosten
1. Betaling voor de geleverde diensten kan direct na  behandeling geschieden middels pinbetaling, contant of na ontvangst van een factuur. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum op het aangegeven rekeningnummer.
2. Indien de cliënt/klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt/klant van rechtswege in verzuim. De cliënt/klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt/klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien de cliënt/klant in verzuim verkeert dan komen alle kosten, waaronder incasso- gerechtelijke en executiekosten, gemaakt om verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt/klant.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. PNEW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PNEW is uitgegaan van door of namens de cliënt/klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. PNEW is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
2. Indien PNEW aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PNEW beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3. PNEW is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. PNEW is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. PNEW zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PNEW.

 

Artikel 5. Privacy
PNEW zal alle informatie betreffende de cliënt/klant die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling/dienst vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover PNEW daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. Aanvullend op deze algemene voorwaarden hanteert PNEW een Privacy beleid die op de website te vinden is en op verzoek tevens toegezonden kan worden.

 

Artikel 6. Intellectuele Eigendom

  1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt PNEW alle intellectuele rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht etc) op alle ontwerpen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc.
  2. De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van PNEW worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 7. Beëindiging overeenkomst
1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling of dienst.

  1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
    – de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
    – voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
    3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PNEW, zal PNEW in overleg met de cliënt/klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt/klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor PNEW extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt/klant in rekening gebracht. De cliënt/klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij PNEW anders aangeeft.

 

Artikel 8. Vrijwaring
De cliënt/klant vrijwaart PNEW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan PNEW toerekenbaar is. Indien PNEW uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt/klant gehouden PNEW zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt/klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PNEW, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PNEW en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt/klant.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PNEW partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 10. Klachten
Heeft u klachten over de behandeling of dienst dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunnen partijen besluiten tot het instellen van mediator. De kosten hiervoor worden door partijen gezamenlijk gedragen en dienen vooraf te worden voldaan.